Raport o stanie miasta Sochaczew za 2023 r.

administrator 11 czerwca 2024

Ukazał się coroczny raport o stanie miasta Sochaczew – przygotowany jeszcze przez poprzedniego Burmistrza. Ten niemal 200 stronicowy dokument zawiera wiele interesujących informacji i zestawień.
Poniżej wyrywkowo kilka ważnych faktów i ciekawostek (nie tylko nieruchomościowych):

 • Sochaczew jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 800-letniej historii (z 1221 r. pochodzi pierwsza pisemna wzmianka mówiąca o Sochaczewie jako siedzibie kasztelani)
 • miasto zajmuje obszar 26,19 km², 39 proc. miasta to tereny zabudowane i zurbanizowane
 • liczba mieszkańców wynosi 33.698 osób (dane GUS, na koniec 2022 roku), z czego 52,9% to kobiety, a ludność Sochaczewa stanowi 40% mieszkańców powiatu
 • średni wiek mieszkańca to 43,1 roku, 57,5% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku
  przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców w poprodukcyjnym.
 • całkowite zasoby mieszkaniowe to 14 857 nieruchomości (wzrost o 400 w stosunku do poprzedniego roku)
 • przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddawanej do użytkowania to 63,6 m2
 • 98,7% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,3% nieruchomości wyposażonych jest w kanalizację sanitarną, 96,2% posiada łazienkę, 86,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,5% z gazu sieciowego
 • udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym systematycznie maleje, przyjmując na koniec roku 2023 wskaźnik 2,4%
 • znacząco rośnie przeciętne wynagrodzenie, które w roku 2010 wynosiło 3.268 zł brutto, w 2015 – 4.016 zł, a na koniec 2022 – 7000 zł, co odpowiada 104% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce
 • w mieście działa ponad cztery tysiące podmiotów gospodarczych, z czego większość to firmy jednoosobowe
 • dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 roku wyniosły 208 036 982,24 zł, a wydatki wyniosły 215 356 568,23 zł
 • obsługa długu wyniosła 4 043 094,77 zł i stanowi 2,1 % poniesionych wydatków bieżących
 • gminny zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) stanowi 539 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.151,27 m2, w tym 207 lokali wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy
 • w granicach administracyjnych miasta Sochaczew obowiązuje 51 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie powierzchnię ok. 735 ha, co stanowi 28% powierzchni miasta
 • w 2023 roku Rada Miejska w Sochaczewie podjęła dwie uchwały przyjmujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej oraz w rejonie ul. Czesława Sobolewskiego i ul. Długiej)